arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
waterwolf

Parkregels

Om te zorgen voor een aangenaam verblijf voor iedereen in het park is er een aantal regels waar bezoekers zich aan moeten houden. Met het betreden van het park ga je akkoord met deze Parkregels.

In onze Parkregels staat wat een bezoeker wel en niet mag doen. Bij overtreding van de in deze Parkregels genoemde regels en verboden – in alle gevallen alleen ter beoordeling van Madurodam – is sprake van een reden van toegangsweigering, verwijdering uit het Park en/of aangifte of tussenkomst van politie. Denk tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van Madurodam. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om.  

In de Parkregels staan ook bepalingen die bezoekers geen recht op schadevergoeding geven en aansprakelijkheid van Madurodam beperken. Het bezoek aan Madurodam is voor eigen risico.

Voorzien de Parkregels niet in een situatie dan worden door of namens de directie van Madurodam beslissingen genomen die moeten worden opgevolgd.

 

Parkeren

Op onze parkeerplaats gelden dezelfde regels als op de openbare weg. Men mag niet harder dan stapvoets rijden (5 km/u) en dient extra oplettend te zijn voor andere bezoekers, in het bijzonder kinderen.

Voertuigen mogen uitsluitend in de daarvoor bestemde parkeervakken staan. Om parkeren en het af- en aanrijden goed te laten verlopen, moeten de aanwijzingen van Madurodam opgevolgd worden. Mocht je de verkeersregels en/of aanwijzingen niet of slecht opvolgen, dan zijn wij gerechtigd je voertuig voor jouw risico en kosten van de parkeerplaats te verwijderen.

Madurodam houdt geen toezicht op het parkeerterrein.

Zorg dat je auto goed is afgesloten en dat je geen zaken, personen of dieren in je voertuig achterlaat.

Madurodam heeft een kennel beschikbaar voor honden, vraag ernaar bij één van onze medewerkers.

In het geval van in voertuigen achtergelaten dieren of personen zal Madurodam direct zelf kunnen handelen, bijvoorbeeld door een raam van een voertuig in te slaan. De politie wordt ingeschakeld.  

Het gebruik van het parkeerterrein is voor eigen risico, Madurodam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.

Indien het parkeerterrein vol is dan kan u door onze medewerkers worden doorverwezen naar alternatieve parkeerplaatsen in Den Haag. Plan uw bezoek voor vertrek.

(Brom-)fietsen dienen te worden geplaatst in daarvoor bestemde fietsenstalling.

Toegang

Het betreden van het park geschiedt voor eigen risico en kan alleen met een geldig toegangsbewijs. Het toegangsbewijs dien je tijdens het verblijf in ons park te bewaren en op verzoek van een medewerker te tonen. Ook kan naar legitimatie worden gevraagd.

Kinderen onder de twaalf jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Per vier kinderen is minimaal één begeleider vereist. Voor schoolreisjes geldt de wet- en regelgeving voor het borgen van (sociale) veiligheid van kinderen. De scholen zijn daarvoor verantwoordelijk. Madurodam aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Het toegangsbewijs is geldig op de dag van uitgifte of voor de periode waarvoor deze is afgegeven. Openingstijden kunnen eenzijdig door Madurodam worden gewijzigd, de actuele informatie staat op de website en het verdient aanbeveling die te blijven raadplegen. Bij het verlaten van het park vervalt het toegangsrecht.

Aangeschafte toegangsbewijzen kunnen niet worden geruild of geretourneerd, met uitzondering van de wettelijke retourtermijn van 14 dagen.

Madurodam heeft een beperkte capaciteit, uit veiligheid voor andere bezoekers kan het zijn dat wij je bij drukte verzoeken op een ander tijdstip terug te komen om het bezoek aan Madurodam voor iedereen een feest te laten zijn. In dat geval wordt aan een toegangsbewijs een langere geldigheid meegegeven en kan niet worden geruild of geretourneerd. Madurodam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gemaakte kosten voor een andere invulling van reis en verblijf.

Madurodam kan het park of een onderdeel van het park sluiten, als gevolg van overmacht of bijzondere omstandigheden. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Madurodam geen invloed kan uitoefenen, met het gevolg dat Madurodam niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, calamiteiten, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomstoringen, andere technische storingen en transportbelemmeringen. Aangeschafte toegangsbewijzen kunnen dan niet worden geruild of geretourneerd.

Kantoren, werkruimtes en personeelsingangen in het park zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 

Verboden

Het is verboden:

 • Strafbare feiten te plegen of onaanvaardbaar, gevaarzettend, baldadig of aanstootgevend gedrag te vertonen;
 • Verboden, gevaarlijke of hinderlijke zaken in het park te brengen, waaronder wapens, munitie, ballen, speelgoed;
 • Voertuigen met wielen mee te nemen in het park (zoals hover- of skateboards, skeelers kinderfietsen, steps en overige (elektrische) voertuigen. (Kinderwagens en erkende hulpmiddelen zijn wel toegestaan);
 • Om geluidsapparatuur mee te nemen in het park, zoals radio’s, party speakers of karaoke sets en zelf of met apparatuur geluid of onnodig lawaai te veroorzaken;
 • Zich in niet daarvoor bestemde verblijfsruimtes, speellocaties, attracties, waaronder het miniatuurpark, te bevinden buiten de aangewezen paden of gebruiksmogelijkheden;
 • Zich buiten openingstijden op te houden op het terrein van Madurodam;
 • Te klimmen op gebouwen, attracties en andere mogelijk zaken die daarvoor niet bedoeld zijn;
 • Te zwemmen of te waden in de waterpartijen;
 • De in het Park aanwezige gebouwen, attracties en op het park aanwezige zaken en faciliteiten te gebruiken op een andere manier of wijze dan bedoeld;
 • Over te gaan tot iedere poging tot of vorm van vernieling, verwijdering, verstoring, beschadiging of diefstal van attracties of zaken;
 • Eigen alcoholische dranken mee te nemen of in het bezit te zijn van verdovende middelen, danwel onder invloed van alcohol of drugs te zijn;
 • Om op een hinderlijk manier gebruik te maken van voorwerpen als telefoons, Go Pro’s, selfiesticks etc.;
 • Drones in en rondom het park te gebruiken;
 • Eigen zaken achter te laten in het park anders dan afval in afvalbakken.

Madurodam bepaalt bij uitsluiting of gedrag of een handeling valt onder een verbod en hoe zij wil handhaven. In de regel doet Madurodam altijd aangifte.

Roken

In Madurodam geldt een rookverbod in alle gebouwen en buitengebied, met uitzondering dat roken alleen is toegestaan op de daarvoor aangewezen zone in het park. Dit geldt ook voor E-sigaret en vapen.

Aansprakelijkheid 

Het verblijf van bezoekers op het Park en het gebruik van verblijfsruimten, attracties, zaken, speeltoestellen en faciliteiten is geheel voor eigen risico van bezoekers.

Alle ouders, verzorgers en begeleiders van kinderen en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag en de handelingen van diegenen die onder hun begeleiding het park bezoeken.

Ouders, verzorgers, begeleiders en organisatoren vrijwaren Madurodam voor aanspraken van derden in verband met door hen geleden schade.

Mocht je schade hebben geleden tijdens jouw bezoek aan ons park, dan verzoeken wij je dat voor jouw vertrek te melden. Bij latere melding kun je geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Madurodam aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor geleden zaak- of personenschade zoals letsel in die gevallen waarbij deze schade het gevolg van is van een tekortkoming die ons is toe te rekenen en het gevolg is van onze opzet of grove schuld.  Andere schade is nadrukkelijk uitgesloten, waaronder iedere vorm van gevolgschade. Aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het betreffende toegangskaartje, tenzij Madurodam voor de schade verzekerd is. Aansprakelijkheidsstellingen zullen worden beoordeeld door onze aansprakelijkheidsverzekeraar. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding van directe schade en tot maximaal de schade waartegen we verzekerd zijn.

Veiligheidsregels

De waarschuwingsborden en mondelinge of schriftelijke aanwijzingen en instructies van Madurodam omtrent veiligheid en welzijn dienen opgevolgd te worden.

Madurodam heeft het recht bezoekers en hun bagage te onderzoeken vanuit veiligheidsbewaking.
 
De bezoekers dienen de paden en wegen voor hun wandeling door het park te gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan af te wijken van de paden en wegen.

In verband met veiligheid en openbare orde binnen en buiten Madurodam zijn zichtbare camera’s geplaatst en kunnen opnamen worden gemaakt die gebruikt kunnen worden in het kader van handhaving en opsporing.

Persoonlijke eigendommen kunnen door bezoekers tijdelijk worden opgeborgen in de daartoe beschikbare kluisjes.

Afval dient in de op het terrein aanwezige afvalbakken c.q. containers gedeponeerd te worden of te worden meegenomen.

Bezoekers dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers.

Dieren

Honden en andere huisdieren zijn in ons park niet toegestaan, ook niet wanneer zij in een wagen of tas vervoerd worden, met uitzondering van gecertificeerde aangelijnde hulpdieren. Madurodam heeft de bevoegdheid om toegang voor dieren te weigeren en bij het niet opvolgen van aanwijzingen kunnen ook hun “baasjes” worden geweigerd of verwijderd.

Madurodam heeft een kennel beschikbaar voor honden. Vraag ernaar bij de medewerkers of de receptie.

Meldingen

Ons park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden en wij gaan ervan uit dat onze bezoekers zich naar behoren gedragen. Toch kan het voorkomen dat je minder plezierige zaken tegenkomt. Is dit het geval, dan verzoeken wij je ons dat mede te delen. Dit kan zowel persoonlijk bij onze receptie als via onze Whatsapp service desk, te bereiken via QR-codes in ons park.

Het kan voorkomen dat je ongewild schade hebt veroorzaakt. Ook in dat geval word je geacht dit aan ons te melden, voordat je het park verlaat.

Promotie en verkoop

Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats, op het voorplein, in de binnen- en buitenruimtes van het park, of het maken van professionele foto- en video opnamen, is zonder schriftelijke toestemming van Madurodam niet toegestaan.

Het doen van publieke mededelingen, zoals demonstreren, het uitdragen van (geloofs-/politieke) overtuigingen, flyeren of het park gebruiken voor promotie voor welk doel dan ook, is niet toegestaan. Madurodam heeft het recht om te beslissen wat er onder misbruik verstaan wordt in deze.

Horeca

Binnen het park gelden de regels van de Drank en horecawet en andere bepalingen. In het park wordt geen alcohol verkocht aan personen tot 18 jaar. Eenieder aan wie alcohol wordt verstrekt, moet zich kunnen legitimeren.

Persoonsgegevens

Madurodam staat ervoor in dat zij persoonsgegevens van Bezoekers verwerkt in overeenstemming met de AVG en de overige privacyregelgeving.

Madurodam verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het cameratoezicht dat aanwezig is op het terrein van Madurodam voor toegangsbeheer en met het oog op de veiligheid van bezoekers en personeel en de beveiliging van het terrein van Madurodam.

Het is mogelijk dat in of bij het park door of voor Madurodam beeld- en geluidopnames van bezoekers gemaakt worden. Madurodam kan deze opnames gebruiken voor publicatie en promotionele doeleinden. Indien je niet in beeld wilt tijdens jouw bezoek, mijdt dat het gebied waar de opnames worden gemaakt of meldt je bij een medewerker of opnameploeg dat je niet in beeld wilt komen.

Madurodam kan ook beeld- en geluidopnames van Bezoekers en derden maken en deze persoonsgegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen van Madurodam ten behoeve van haar eigen documentatie- en archiefdoeleinden en voor haar communicatie-, promotie-, marketing- en onderzoeksdoeleinden. Ook kan het zijn dat er beeld- en geluidopnames worden gemaakt door derden, zoals journalisten, film- of documentairemakers of onderzoekers.


Madurodam verwijst voor informatie hierover naar haar Privacyverklaring die is opgenomen op haar website (www.madurodam.nl). In de Privacyverklaring zijn de rechten van betrokkenen met betrekking tot verwerkingen van persoonsgegevens waarbij Madurodam optreedt als verantwoordelijke opgenomen.

Alle opnames, foto’s, video’s, posts op social media of andere externe platformen die door Bezoekers online en offline worden gebruikt, mogen niet schadelijk zijn voor de reputatie en integriteit van Madurodam. Bij een geconstateerde schending moet een Bezoeker op het eerste verzoek van Madurodam of uit eigen beweging direct alles in het werk stellen om moderatie toe te passen en iedere inbreuk terug te draaien door verwijdering of passende beheersmaatregelen.

TOT SLOT

Op deze Parkregels is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Den Haag is bevoegd. De Nederlandse tekst van de Parkregels gaat voor op vertalingen.

Wij wensen je veel plezier in Madurodam!

 

’s-Gravenhage, 5 juli 2023

Directie Madurodam B.V.