arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
waterwolf

Parkregels

Wij hopen dat iedereen veel plezier in Madurodam beleeft. Om een plezierige sfeer in het park te bevorderen hebben wij een aantal regels. De medewerkers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen deze parkregels verzetten of zich er niet aan houden, van het park te verwijderen, zonder dat diegene die verwijderd is, recht op schadeloosstelling heeft.

Parkeren

Op onze parkeerplaats gelden dezelfde regels als op de openbare weg. Om storingen in het verkeer te voorkomen, moeten de aanwijzingen van onze parkeerwachters opgevolgd worden. Mocht je de verkeersregels en/of aanwijzingen niet of slecht opvolgen, dan zijn wij gerechtigd je auto op jouw risico en kosten van de parkeerplaats te verwijderen.

Wil je ervoor zorgen dat je auto goed is afgesloten en dat je geen kostbare goederen in jouw auto laat liggen? Voor diefstal uit of vernielingen aan jouw auto zijn wij niet aansprakelijk.

Toegang

Het betreden van het park geschiedt op eigen risico en alleen met een geldig toegangsbewijs. Het toegangsbewijs dien je tijdens het verblijf in ons park te bewaren en op verzoek van een medewerker te tonen. Kinderen onder de twaalf jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Per vier kinderen minimaal één begeleider.

Het toegangsbewijs is geldig op de dag van uitgifte of voor de periode waarvoor deze is afgegeven. Bij het verlaten van het park vervalt het toegangsrecht.

Madurodam heeft een beperkte capaciteit, het kan zijn dat wij je verzoeken op een ander tijdstip terug te komen om het bezoek aan Madurodam voor iedereen een feest te laten zijn.

Verblijf

Aan personen, die zich niet houden aan onze Parkregels, onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn, de orde verstoren en/of moedwillig schade veroorzaken in het park, kan de toegang geweigerd worden dan wel kunnen zij verwijderd worden. In alle gevallen is het aan ons personeel om te beoordelen wat hieronder valt.  

Roken

In Madurodam geldt een rookverbod in alle gebouwen en buitengebied, met uitzondering dat roken alleen is toegestaan op het aangewezen gedeelte van het terras van restaurant Taste of Holland naast de toiletten ingang.

Aansprakelijkheid van bezoekers

Wij wijzen alle ouders, begeleiders van kinderen en begeleiders van groepen erop, dat zij verantwoordelijk zijn voor het gedrag van diegenen die onder hun leiding het park bezoeken.

Ouders zijn aansprakelijk voor het gedrag en de schade die wordt veroorzaakt door hun kinderen. Organiseer je bij ons een bijeenkomst of evenement of verzorg je het bezoek van een groep, ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag en schade veroorzaakt door deze bezoekers ( naast hun eigen aansprakelijkheid).  

Ouders, begeleiders en organisatoren vrijwaren ons voor aanspraken van derden in verband met door hen geleden schade.

Veiligheidsregels

De aanwijzingen van de medewerkers omtrent veiligheid dienen opgevolgd te worden.
Honden en andere huisdieren zijn in ons park niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden.

De bezoekers dienen de paden en wegen voor hun wandeling door het park te gebruiken. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren, is verboden tijdens het bezoek aan het park. De medewerkers zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen.

Het gebruik van rollerskates of stepjes en dergelijke is in het park niet toegestaan.
Het moedwillig lawaai maken en het hoorbaar gebruik van radio’s, cd-spelers en andere geluidsapparatuur is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai, zijn onze medewerkers bevoegd de geluidsapparatuur in beslag te nemen.

Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisemmers gedeponeerd te worden.

Onze aansprakelijkheid

Mocht je schade hebben geleden tijdens jouw bezoek aan ons park, dan verzoeken wij je dat voor jouw vertrek te melden. Bij latere melding kun je geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor geleden zaak- of personenschade zoals letsel in die gevallen waarbij deze schade het gevolg van is van een tekortkoming die ons is toe te rekenen en het gevolg is van onze opzet of grove schuld.  Aansprakelijkheidsstellingen zullen worden beoordeeld door onze aansprakelijkheidsverzekeraar. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding van directe schade en tot maximaal de schade waartegen we verzekerd zijn.

Meldingen

Ons park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden en wij gaan er vanuit dat onze bezoekers zich naar behoren gedragen. Toch kan het voorkomen dat je minder plezierige zaken tegenkomt. Is dit het geval, dan verzoeken wij je ons dat te mede te delen.

Het kan voorkomen dat je ongewild schade hebt veroorzaakt. Ook in dat geval verzoeken wij je ons dat aan te melden, voordat je het park verlaat.

Promotie en verkoop

Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats, op het voorplein en in het park, of het maken van professionele foto- en video opnamen, is zonder schriftelijke toestemming van de parkdirectie niet toegestaan. Het doen van publieke mededelingen, zoals demonstreren, het uitdragen van (geloofs)overtuigingen, flyeren of het park gebruiken voor promotie voor welk doel dan ook, is niet toegestaan. Madurodam heeft het recht om te beslissen wat er onder misbruik verstaan wordt in deze.

Horeca

Binnen het park gelden de regels voor de drank en horecawet. In het park wordt geen alcohol verkocht aan personen tot 18 jaar. Eenieder aan wie alcohol wordt verstrekt, moet zich kunnen legitimeren.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van bezoekers worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.  De regels en rechten zijn te vinden in de op onze website gepubliceerde privacyverklaring.

In Madurodam maken we gebruik van videobewaking om de juiste nakoming van onze Parkregels te monitoren en overtredingen vast te stellen. Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video opnames kunnen worden gemaakt die overigens enkel intern, behalve in het geval van een overtreding, zullen worden gebruikt. In dat geval delen we beelden met de opsporingsdiensten en/of onze verzekeraar.

Het kan zijn dat je tijdens je bezoek of evenementen van Madurodam of derden binnen ons park gefotografeerd of gefilmd wordt. Als je niet in beeld wilt, mijd dan de locaties waar je een filmploeg en/of professionele fotograaf aan het werk ziet.

In het geval van een evenement kunnen van de deelnemers aan dit evenement foto’s worden gemaakt, die kunnen worden gebruikt voor onze website en/of social media. We gaan ervan uit dat dit binnen ons gerechtvaardigd marketing belang valt, met inachtneming van de privacy van de betrokkenen.  

Tot slot wensen wij je veel plezier in Madurodam!