arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Dagje Den Haag tussen de bloemen

Algemene inkoopvoorwaarden Madurodam

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden
te Den Haag onder nummer 27154032

Download algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden van Madurodam

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten voor een Dienst, en/of Product en/of Werk die of dat Madurodam als Opdrachtgever inkoopt.

Madurodam is gerechtigd deze algemene inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De geldende versie staat op de website van Madurodam (www.madurodam.nl).

Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtnemer gelden niet. Madurodam wijst deze van de hand.

Op een Overeenkomst zijn tevens de regels voor Bezoekers van Madurodam, de zogenaamde “Parkregels” van toepassing. Deze regels zijn te raadplegen op de website van Madurodam (www.madurodam.nl). Opdrachtnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Madurodam “Parkregels" gebruikt. Deze regels zijn te raadplegen op de website van Madurodam. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen deze algemene voorwaarden en de Parkregels, dan geldt hetgeen is opgenomen in de Parkregels.

Madurodam hanteert verder Algemene Voorwaarden van Madurodam B.V. als Evenementenlocatie. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Madurodam.

Artikel 1 Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Beroepsfouten: tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van vak uitoefening behoort te vermijden;

Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na ondertekening of een paraaf door beide Partijen op de eerste pagina met het noemen van het aantal pagina’s van de bijlage tussen haakjes deel uitmaakt van de Overeenkomst;

Dienst: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Madurodam te verrichten werkzaamheden als dienst;

Intellectuele eigendomsrechten: auteursrechten, naburige rechten, handelsnamen, (geregistreerde en niet-geregistreerde) modelrechten, merkenrechten, octrooirechten, databankrechten, domeinnamen, knowhow en huisstijl
 


Madurodam:

- de besloten vennootschap Madurodam B.V. met vestigingsadres George Maduroplein 1 en inschrijving in het handelsregister van de KvK onder nummer 27154032;

Onderhoudstermijn: bij een Werk gaat de termijn voor het herstel van in die termijn voorkomende gebreken lopen na de oplevering van het Werk voor de duur die is overeengekomen dan wel de in deze Voorwaarden beschreven vijfjaarstermijn. Bij een Product of Dienst kan een overeengekomen termijn lopen bij levering.

Opdrachtgever: Madurodam In deze voorwaarden wordt vooral Madurodam gebruikt;

Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever;

Opneming en heropneming: de controle op eventuele gebreken in een Werk met het oog op de goedkeuring door Madurodam, in het geval van gebreken volgt een tweede controle (de heropneming) zodat alsnog goedkeuring kan volgen na een eerdere onthouding van goedkeuring;

Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever/Madurodam en Opdrachtnemer of schriftelijke opdracht/verzoek van Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Ook een inkooporder of bevestiging van een offerte zijn een Overeenkomst;

Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer, afhankelijk van de context;

Partijen: Opdrachtnemer en Madurodam gezamenlijk;

Personeel van Opdrachtgever: de door Madurodam bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen;

Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen en/of onderaannemers, leveranciers van opdrachtnemer dan wel derden die onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer door haar worden ingezet.

die op basis van de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken;

Product: het aan Madurodam op grond van een Overeenkomst te leveren product, met inbegrip van werken van niet-stoffelijke aard;


Werk: het voor Madurodam op grond van een Overeenkomst tot stand te brengen en aan Madurodam op te leveren werk van stoffelijke aard;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst;

Artikel 2 Toepassing

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer aan Madurodam, aanvragen van Madurodam aan Opdrachtnemer en Overeenkomsten, zelfs indien zij daarbij niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.
    
  2. Afspraken die deze Algemene Voorwaarden aanvullen of daarvan afwijken, zijn eenmalig en voor Madurodam slechts bindend indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
    
  3. Deze Algemene Voorwaarden, waaronder de hierin opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Madurodam, strekken mede ten behoeve van haar werknemers, hulp- en tussenpersonen.
    
  4. Madurodam wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar Opdrachtnemer heeft verwezen of nog zal verwijzen, uitdrukkelijk van de hand.
    
  5. Indien naast deze Algemene Voorwaarden ook andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ingeval van strijdigheid. Indien er echter tegenstrijdigheid bestaat tussen deze Algemene Voorwaarden en de Parkregels, dan geldt hetgeen is opgenomen in de Parkregels.
    
  6. Madurodam is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Madurodam zal de gewijzigde voorwaarden op haar website plaatsen en Opdrachtnemer hiervan op de hoogte stellen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip of, bij gebreke daarvan, op het moment dat de wijziging aan Opdrachtnemer is medegedeeld en zijn dan ook van toepassing op lopende Overeenkomsten.

Artikel 3 Garanties van de Opdrachtnemer en uitvoering Overeenkomst

  1. Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Dienst, Product of Werk voldoet aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen.
    
  2. Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Dienst, Product of Werk op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.
    
  3. Een aanvraag van Madurodam tot het uitbrengen van een offerte is vrijblijvend. Alle kosten voor het opstellen van een offerte door Opdrachtnemer zijn voor eigen rekening tenzij anders overeengekomen.
    
  4. Een offerte en/of aanbieding van Opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte/aanbieding heeft gesteld dat deze herroepelijk is. Opdrachtnemer doet zijn offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en overige mededelingen gestand gedurende een termijn van zes (6) weken, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
    
  5. Opdrachtnemer dient informatie in de vorm van maten, gewichten, technische gegevens, tekeningen, afbeeldingen, monsters en ander informatiemateriaal zo nauwkeurig mogelijk en conform de wettelijke verplichtingen en handelsgebruiken aan Madurodam te geven.
    
  6. Opdrachtnemer is verplicht Madurodam te waarschuwen voor (mogelijke) onjuistheden of onvolledigheden in haar aanvraag of order en voor gebreken in en/of ongeschiktheid van de informatie en materialen die zij ter beschikking heeft gesteld of heeft voorgeschreven ten behoeve van de totstandkoming en/of uitvoering van een Overeenkomst.
    
  7. Een Overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door Madurodam van haar aanvaarding van een offerte of aanbieding van Opdrachtnemer. Mondelinge toezeggingen van werknemers van Madurodam binden Madurodam niet. De schriftelijke bevestiging van Madurodam – gedaan door een daartoe bevoegde persoon conform inschrijving in het Handelsregister onder KvK nummer 27154032 of een kenbare volmacht of mandaat - wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Opdrachtnemer dient zich te zo nodig vergewissen van eventuele beperkingen zoals die zijn genoemd in het Handelsregister of navraag te doen naar beperkende bepalingen.
   Opdrachtnemer kan aan eerdere Overeenkomsten geen rechten voor de toekomst ontlenen.

    
  8. Opdrachtnemer heeft geen recht op exclusiviteit, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
    
  9. Bij uitvoering van de Overeenkomst dient Opdrachtnemer tevens alle eventueel bijbehorende hulpmiddelen, documentatie, tekeningen (in bewerkbare formats), kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten beschikbaar te maken.
    
  10. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het geleverde voorzien is van een etiket of andere aanduiding, waarmee het geïdentificeerd kan worden en waaruit blijkt dat het voldoet aan de relevante wet- en regelgeving en voorzien is van de relevante certificeringen.
    
  11. Na totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn voor Madurodam niet bindend, totdat deze door Madurodam schriftelijk zijn bevestigd.
    
  12. Voor de aanneming van een Werk geldt dat de Opdrachtnemer voor aanvang van zijn werkzaamheden onderzoek moet doen naar en Madurodam moet waarschuwen voor eventuele ongeschiktheid van de locatie waaraan/waarin het Werk tot stand moet worden gebracht Na aanvang van de werkzaamheden komt eventuele ongeschiktheid van de locatie voor rekening en risico van Leverancier.
    
  13. Meerwerk bij een Werk mag uitsluitend op basis van een nieuwe, aanvullende offerte van Opdrachtnemer die binnen twee weken na het zich voordoen van het onderwerp van het meerwerk bij Madurodam binnen moet zijn, na goedkeuring door en na een schriftelijke opdracht van Madurodam worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan Madurodam niet tot betaling gehouden is. Als Madurodam toevoegingen aan of veranderingen in het overeengekomen Werk (meerwerk) wenst, is Opdrachtnemer slechts gerechtigd om de prijs van het Werk te verhogen indien hij Madurodam tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging en deze prijsverhoging voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk schriftelijk door Madurodam is goedgekeurd. Opdrachtnemer mag meerwerk bij een Werk op verzoek van Madurodam slechts weigeren als uitvoering daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van Leverancier verlangd mag worden (bijvoorbeeld omdat hij de kennis daarvoor niet in huis heeft of omdat dit personen in gevaar zou brengen).
    
  14. Opneming van het Werk gebeurt nadat Opdrachtnemer daartoe schriftelijk heeft verzocht, waarbij Opdrachtnemer aangeeft op welke dag het Werk gereed zal zijn. Madurodam of een door haar aangewezen derde zal het Werk zo spoedig mogelijk opnemen en zal de dag en het tijdstip daarvoor, indien mogelijk, vijf werkdagen tevoren aan Opdrachtnemer kenbaar maken. Madurodam mag verlangen dat opdrachtnemer bij de opneming aanwezig is. Nadat het Werk is opgenomen, wordt aan Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk bericht of het al dan niet is goedgekeurd. Als dat niet zo is, dan zal de reden voor het onthouden van goedkeuren vermeld worden en zal Opdrachtnemer het Werk kunnen herstellen/vervangen. Dit dient Opdrachtnemer binnen redelijke termijn te doen en zonder Madurodam hiervoor kosten in rekening te brengen. Dit laat het recht van Madurodam tot ontbinding en schadevergoeding onverlet. De heropneming geschiedt zoals hiervoor is bepaald.
    
  15. Een Werk wordt als (op)geleverd beschouwd als het geleverde is gecontroleerd en akkoord bevonden.
    
  16. De onderhoudstermijn vangt aan op de dag na oplevering van het Werk en eindigt na vijf (5) jaar, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is gehouden de gebreken die gedurende de onderhoudstermijn aan de dag treden op eerste verzoek van Madurodam binnen een door Madurodam in billijkheid te stellen termijn voor eigen rekening en tot genoegen van Madurodam te herstellen. Ingeval sprake is van verzwijging door Opdrachtnemer of door degene die door Opdrachtnemer belast is met de leiding over de uitvoering van het Werk, geldt geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor haar bekende, maar verzwegen gebreken.

 

 

Artikel 4 Levering, beoordeling en acceptatie

 

  1. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het Product, de Dienst of het Werk door Madurodam in ontvangst wordt genomen.
    
  2. Een tussen Madurodam en Opdrachtnemer overeengekomen levertijd is steeds fataal tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien Opdrachtnemer niet of op een ander moment levert, is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en moet hij de daaruit voor Madurodam voortvloeiende schade vergoeden, waaronder bijvoorbeeld de (meer)kosten van transport, opslag, herstellevering (al dan niet door een derde) en het later kunnen starten met opvolgende leveringen die afhankelijk zijn van de levering door Opdrachtnemer. Madurodam mag dan, onverminderd haar overige rechten, de levering weigeren.
    
  3. Opdrachtnemer levert op de met Madurodam overeengekomen bestemming, in de regel de locatie van Madurodam. Opdrachtnemer regelt en betaalt dus het vervoer tot de afgesproken plaats van bestemming, is verantwoordelijk voor de inklaring, betaalt eventuele invoerheffingen en draagt het risico van verlies of schade totdat het Product of het Werk aan Madurodam is overgedragen op de afgesproken plaats van bestemming tenzij anders is overeengekomen.
    
  4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd in delen te leveren, tenzij anders is overeengekomen.
    
  5. Indien Madurodam niet in staat is om een Product, Dienst of Werk op de overeengekomen plaats en/of tijd in ontvangst te nemen, zal Opdrachtnemer alle redelijke maatregelen treffen om deze zonder achteruitgang in kwaliteit te bewaren totdat zij alsnog geleverd kunnen worden. Indien is overeengekomen dat een Levering buiten aanwezigheid van medewerkers van Madurodam op een afgesproken plek kan worden gedeponeerd, is sprake van in ontvangst nemen zodra Madurodam daartoe wel beschikbaar is en blijft het bepaalde in 4.7 van toepassing.  
    
  6. Madurodam beoordeelt de resultaten van de Dienst, Product of Werk binnen een termijn van 30 dagen na de dag van levering. Indien Madurodam de resultaten als voldoende beoordeelt, accepteert hij deze door middel van een kennisgeving aan Opdrachtnemer.
    
  7. Indien Madurodam de resultaten van de Dienst, Product of Werk als onvoldoende beoordeelt, stuurt hij Opdrachtnemer een kennisgeving van niet-acceptatie.
    
  8. Madurodam kan de resultaten van de Dienst, Product of Werk door derden laten beoordelen.
    
  9. Indien Madurodam zich niet binnen een termijn van 30 dagen na de dag van levering over de beoordeling heeft uitgelaten, worden de resultaten van de Dienst, Product of Werk geacht te zijn geaccepteerd.
    
  10. Madurodam is niet gehouden tot enige betaling aan Opdrachtnemer voordat acceptatie heeft plaatsgevonden.
    

Artikel 5 Plaats en tijden werkzaamheden

De werkzaamheden worden verricht op de in de Overeenkomst bepaalde tijd en plaats.

Artikel 6 Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de Diensten

6.1       Opdrachtnemer kan personen die zijn belast met de uitvoering van de Dienst, Levering of Werk slechts bij uitzondering en niet zonder voorafgaande toestemming van Madurodam tijdelijk of definitief vervangen. Madurodam weigert zijn toestemming niet op onredelijke gronden en kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij vervanging niet worden verhoogd.

6.2       Indien Madurodam vervanging verlangt van personen die zijn belast met de uitvoering van de Dienst, Levering of Werk, omdat zij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft Opdrachtnemer hieraan gevolg. Voor de vervanger wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief dat voor de persoon die wordt vervangen in de Overeenkomst is vastgelegd.

6.3       Bij een vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de Overeenkomst, stelt Opdrachtnemer personen beschikbaar die qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen personen, dan wel voldoen aan hetgeen Partijen ten aanzien van deze personen zijn overeengekomen.

Artikel 7 Gebruik van zaken van Opdrachtgever

Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtnemer bij het verrichten van de Dienst, Levering of Werk gebruik kan maken van zaken die eigendom zijn van Madurodam, en die zaken voor dat doel aan Opdrachtnemer in bruikleen geven. Aan deze bruikleen kan Madurodam voorwaarden verbinden.
 

Artikel 8 Onderaanneming

8.1       Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt Opdrachtnemer slechts na toestemming van Madurodam gebruik van de Dienst, het Product of het Werk van derden. Madurodam onthoudt deze toestemming niet op onredelijke gronden. Aan de toestemming kan Madurodam voorwaarden verbinden.

8.2       De door Madurodam verleende toestemming laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en socialeverzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

Artikel 9 Voortgang

Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan Madurodam zo vaak en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald, dan wel Madurodam nodig acht.

Artikel 10 Contactpersonen

10.1     Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen.

10.2     Contactpersonen kunnen Partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het betreft de uitvoering van de Overeenkomst. Tot wijziging van de Overeenkomst zijn zij niet bevoegd.

Artikel 11 Begeleiding

De Overeenkomst kan voorzien in de instelling van een of meer begeleiders. De taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling van een groep van begeleiders, kunnen in de Overeenkomst nader worden bepaald.
 

Artikel 12 Wijze van kennisgeven

12.1     Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere)afspraken, van de ene aan de andere Partij die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, binden Partijen alleen indien deze schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn gedaan of bevestigd.

12.2     Onder “schriftelijk” wordt tevens “langs elektronische weg” verstaan, waarbij:

  1. de kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde,
  2. de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is gewaarborgd, en
  3. de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 

13.2     Hetgeen vermeld in artikel 13.1 in deze algemene voorwaarden opgenomen geldt niet voor informatie:

a) die wordt verstrekt aan haar direct betrokken derden, waarbij die betrokken derden tevens aan geheimhouding zijn gebonden;

b) reeds het rechtmatig bezit waren van Madurodam of Opdrachtnemer als de ontvangende partij voordat deze van de betrokken andere partij werden verkregen;

c) onafhankelijk door Madurodam of Opdrachtnemer als ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken andere partij;

d) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van Madurodam of Opdrachtnemer als de ontvangende partij;

e) door een derde aan Madurodam of Opdrachtnemer als de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken andere partij wordt geschonden.
f) die openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat Madurodam of Opdrachtnemer als de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de andere betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

 

13.3.    Indien Partijen voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst reeds een geheimhoudingsovereenkomst hebben gesloten gelden de bepalingen daaruit onverkort en in aanvulling op artikel 13.2. In het geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en een eerder gesloten geheimhoudingsovereenkomst, prevaleert de Overeenkomst.

Artikel 14 Verwerking persoonsgegevens

14.1     Indien en voor zover Opdrachtnemer aan Madurodam in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verstrekt:

 

- Zal Opdrachtnemer ervoor instaan dat hij bij het verschaffen van de persoonsgegevens aan Madurodam voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en de overige privacyregelgeving zoals deze per datum van overeenkomst geldt, zodat Madurodam de persoonsgegevens kan gebruiken; en
 

- Zal Madurodam ervoor instaan dat zij de persoonsgegevens verwerkt, in overeenstemming met de AVG en de overige privacyregelgeving zoals deze per datum van de Overeenkomst naar Europees recht of Nederlands recht geldt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 

14.2     Madurodam verwerkt - indien van toepassing - bij de levering van een Dienst, Product of Werk persoonsgegevens ten behoeve van het cameratoezicht dat aanwezig is op het terrein van Madurodam voor toegangsbeheer en met het oog op de veiligheid van bezoekers en personeel en de beveiliging van het terrein van Madurodam. Madurodam kan gehouden zijn aan rechtmatige verzoeken van het openbaar ministerie, de politie of verzekeringsinstanties gevolg te moeten geven door afgifte van noodzakelijke camerabeelden. Madurodam kan persoonsgegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen van Madurodam ten behoeve van haar eigen documentatie- en archiefdoeleinden en voor haar communicatie-, promotie-, marketing- en onderzoeksdoeleinden. Ook kan het zijn dat er beeld- en geluidopnames worden gemaakt door derden, zoals journalisten, film- of documentairemakers of onderzoekers. Madurodam verwijst zo nodig voor informatie hierover naar haar Privacyverklaring die is opgenomen op haar website (www.madurodam.nl). In de Privacyverklaring zijn de rechten van betrokkenen met betrekking tot verwerkingen van persoonsgegevens waarbij Madurodam optreedt als verantwoordelijke opgenomen.

 

14.3     Opdrachtnemer is gehouden haar personeel, ingehuurde derden en bezoekers waar zij enige gezagsverhouding of contractsverhouding (via uitnodiging of kaartverkoop) toe kan hebben vooraf te instrueren dat opnames/foto’s/video’s/posts op social media of andere externe platformen niet schadelijk mogen zijn voor de reputatie en integriteit van Madurodam en bij een geconstateerde schending op eerste verzoek van Madurodam of uit eigen beweging alles in het werk te stellen om moderatie toe te passen en iedere inbreuk terug te draaien door verwijdering of passende beheersmaatregelen.
 

Artikel 15 Beveiliging

15.1     Opdrachtnemer draagt het Personeel van Opdrachtnemer dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover die werkzaamheden bij Madurodam worden verricht, op de door Madurodam aangegeven beveiligingsprocedures en de Parkregels in acht te nemen. Madurodam informeert Opdrachtnemer tijdig over deze beveiligingsprocedures en regels, maar Opdrachtnemer draagt zorg dat zijn Personeel zichzelf informeert over de Parkregels.

15.2     Madurodam kan – waar wetgeving dat toestaat - van Opdrachtnemer vragen dat van Personeel van Opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden bij Madurodam verklaringen omtrent het gedrag (VOG) worden overgelegd.

Artikel 16 Vergoeding, Meerwerk en Minderwerk

16.1     Madurodam vergoedt in het geval dat vooraf is overeengekomen aan Opdrachtnemer de werkelijk door hem in redelijkheid gemaakte redelijke kosten en uren, tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs of andere wijze van vergoeding is overeengekomen.

16.2     Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Madurodam of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een Partij meent dat van meerwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de andere Partij.

16.3     Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke opdracht van Madurodam heeft gekregen. Opdrachtnemer brengt ter verkrijging van een dergelijke opdracht binnen een termijn van uiterlijk twee weken een schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. Opdrachtnemer kan bij het uitbrengen van een offerte geen nadere dan wel zwaardere voorwaarden stellen dan die waarmee Madurodam instemt. Madurodam is steeds gerechtigd het meerwerk bij een andere opdrachtnemer onder te brengen zonder dat Opdrachtnemer daartegen bezwaar kan maken of recht op enige vergoeding heeft.

16.4.   Opdrachtnemer aanvaardt en voert een opdracht tot meerwerk te allen tijde uit, tot een maximum van 10% van de oorspronkelijke opdracht. Een dergelijke opdracht tot meerwerk wordt uitgevoerd onder de bepalingen van de Overeenkomst.

16.5.    Indien door gewijzigde inzichten van Madurodam of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk, dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een Partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere Partij. Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen Partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk, dat met de te betalen prijs wordt verrekend.

 

Artikel 17 Facturering

  1. Opdrachtnemer verzendt de factuur elektronisch, zodat deze met inachtneming van de door Madurodam gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt.
    
  2. Opdrachtnemer zendt de digitale factuur toe aan Madurodam via het adres facturen@madurodam.nl onder vermelding van datum en nummer van de Overeenkomst, van het BTW-bedrag alsmede andere door Madurodam verlangde gegevens. Kosten voor transport of inklaring (Douane of anderszins) kunnen niet als factuurpost worden opgevoerd en komen voor rekening van Opdrachtnemer.
  1. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert en factureert Opdrachtnemer de factuur in door Madurodam eventueel nader aangegeven vorm. In de factuur doet Opdrachtnemer opgave van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, materialen, eenheden of andere op te splitsen specificaties, waarbij Opdrachtnemer een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden geeft, alsmede een omschrijving van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien deze op grond van de Overeenkomst niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven.
    
  2. Meerwerk wordt door Opdrachtnemer na voltooiing van de meerwerkzaamheden, en acceptatie daarvan door Madurodam, apart gefactureerd. De aard en de omvang van de verrichte meerwerkzaamheden worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, aan de hand van authentieke documenten, gespecificeerd.

Artikel 18 Betaling en controle

18.1  Madurodam  betaalt het door hem op basis van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de desbetreffende factuur, mits deze voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst.

18.4  Madurodam  kan de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen Partijen geen overeenstemming bestaat, opschorten.

18.5  Niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Dienst, Product of Werk geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.
 

Artikel 19 Dreigende vertraging

19.1  Indien de uitvoering van de Dienst, levering van het Product of uitvoering van het Werk vertraging dreigt te ondervinden, bericht Opdrachtnemer dat onmiddellijk aan Madurodam  met vermelding van oorzaak en consequenties daarvan. Tevens stelt Opdrachtnemer maatregelen voor om verdere vertraging te voorkomen.

19.2  Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht Madurodam of hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat Madurodam de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die Madurodam op grond van de Overeenkomst en wet- en regelgeving toekomen onverlet.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

20.1     Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim.

  1. De ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, is niet vereist indien de termijn waarbinnen de overeengekomen Dienst, Product of Werk verricht hadden moeten zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde termijn, is de nalatige Partij vanaf dat moment direct in verzuim.
    
  2. Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Dienst, de levering van het Product of uitvoeren van het Werk gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van Madurodam, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht.
    
  3. Indien Opdrachtnemer of derden als gevolg van het gebruik van zaken van Madurodam schade lijden, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
    
  4. Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van Opdrachtnemer, ook die krachtens de belasting- en socialeverzekeringswetgeving, komen ten laste van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Madurodam tegen elke aansprakelijkheid in dit verband.

Artikel 21 Ontbinding en opzegging

21.1     Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk van de Partijen de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitenrechtelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is, tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

  1. Indien één van de Partijen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een redelijke termijn buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat, maar niet eerder dan na het verstrijken van een termijn van 15 Werkdagen gerekend vanaf de datum waarop de omstandigheid die de overmacht oplevert ontstond.
    
  2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte van personeel en door Opdrachtnemer te betrekken derden (ook bij een pandemie/epidemie), weersomstandigheden, grondstoffentekort, prijsstijgingen, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, zaken of informatie, import- of handelsbeperkingen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden.
    
  3.  Madurodam kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang de Overeenkomst buitenrechtelijk door middel van een aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd, Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd, Opdrachtnemer een fusie of splitsing aangaat, wordt overgenomen of wordt ontbonden, dan wel Opdracht- nemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
    
  4.  Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt Opdrachtnemer de reeds door Madurodam aan hem verrichte onverschuldigde betalingen aan Madurodam terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.
    
  5. Madurodam kan waar dat wettelijk mogelijk is, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te allen tijde opzeggen. Tussen Madurodam en Opdrachtnemer vindt alsdan afrekening plaats op basis van de door de Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte Dienst, het te leveren Product of het uit te voeren Werk en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. Madurodam hoeft Opdrachtnemer op generlei wijze anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de Overeenkomst.

Artikel 22 Behoud recht nakoming te vorderen

In het geval een partij niet voldoet aan een bepaling uit een Overeenkomst en de andere partij vraagt niet om nakoming, betekent dat niet dat geen nakoming meer kan worden gevraagd. Alleen als uitdrukkelijk met het niet-nakomen is ingestemd, kan daarop niet worden teruggekomen.

Artikel 23 Intellectuele eigendomsrechten

23.1 De intellectuele eigendomsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de Dienst, het Product of het Werk komen uitsluitend toe aan Madurodam, tenzij nadrukkelijk (schriftelijk) anders tussen partijen is overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten worden niet, hetzij van rechtswege hetzij op enige andere wijze, aan de Opdrachtnemer overgedragen.  Voor zover deze intellectuele eigendomsrechten de Opdrachtnemer van rechtswege zouden toekomen,  worden zij door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Madurodam overgedragen, welke overdracht door Madurodam reeds nu voor alsdan wordt aanvaard en waarbij deze Algemene Voorwaarden als overdrachtsakte geldt

 

  1. Voor zover voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten, als bedoeld in artikel 23.1, op enig moment een nadere akte of overdrachtshandeling zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer Madurodam reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Madurodam aan de verdere overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

 

  1. Voor zover de resultaten van de verrichte Dienst, het geleverde Product of het uitgevoerde Werk (mede) tot stand komen met gebruikmaking van reeds vóór de Overeenkomst bestaande, niet aan Madurodam toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan Madurodam daarover een en royaltyvrije gebruikslicentie van onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert bevoegd te zijn tot het verlenen van een dergelijke licentie. De Opdrachtnemer verstrekt eveneens eenzelfde gebruikslicentie aan Madurodam ten aanzien van resultaten die niet (kunnen) kwalificeren als een intellectueel eigendomsrecht, maar wel voortkomen uit de Dienst, het Product of het Werk. 

  1. Voor zover er op de intellectuele eigendomsrechten persoonlijkheidsrechten rusten, doet Opdrachtnemer afstand van de in de Auteurswet genoemde persoonlijkheidsrechten waarvan rechtens afstand kan worden gedaan.

 

  1. Opdrachtnemer verklaart dat, voor zover haar bekend, er geen aanspraken van derden rusten op de haar tot stand gebrachte Diensten, Producten en Werken en dat deze de rechten van derden niet schenden. Opdrachtnemer vrijwaart Madurodam tegen enige aanspraken van derden ter zake van (gestelde) inbreuk of schending van diens rechten (waaronder wordt begrepen: intellectuele eigendomsrechten) en zal alle kosten en schade vergoeden die uit dergelijke aanspraken voortvloeien. Opdrachtnemer verplicht zich voorts tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming en beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken en schade.
    
  2. Opdrachtnemer zal Madurodam onmiddellijk op de hoogte stellen indien zij inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 23.1 en artikel 23.2. vaststelt. Het is Madurodam toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die haar krachtens artikel 23.3 in licentie zijn gegeven, in rechte (op eigen kosten) te doen handhaven en in naam van Opdrachtnemer op te treden, op voorwaarde dat zij daartoe eerst een redelijk verzoek heeft gedaan aan Opdrachtnemer, maar Opdrachtnemer aan dit verzoek geen gehoor heeft gegeven.
    
  3. Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Madurodam, indien derden Madurodam ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk ontbinden onverminderd zijn verdere rechten jegens Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt, tot enig recht op schadevergoeding. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst maakt Madurodam geen gebruik dan na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer.

 

In het geval van faillissement van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtnemer (of thans dien curator) de in artikel 23.3 verstrekte gebruiklicentie onverkort nakomen, voor zover dit nakomen bestaat in het dulden dat Madurodam gebruik maakt van de in licentie gegeven intellectuele eigendomsrechten.
 

Artikel 24 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst

24.1  Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder toestemming van de andere Partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

24.2  Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten, zoals een pandrecht.

Artikel 25 Verzekering

25.1     Opdrachtnemer heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd voor de navolgende risico's:

a. beroepsaansprakelijkheid (risico's die voortvloeien uit Beroepsfouten);
b. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Madurodam) voor ten minste € 2,5 MIO per prijspeil 2023 en jaarlijks te indexeren volgens de Producentenprijsindex (PPI) van het CBS;
c. verlies van en schade aan bedrijfsinventaris (waaronder door brand en diefstal), inclusief de zaken die eigendom zijn van Madurodam.

 

25.2     Opdrachtnemer legt op verzoek van Madurodam onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de in het eerste lid bedoelde verzekeringen dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie over. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

Artikel 26 Arbeidsvoorwaarden

26.1     Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de Dienst, levering van het Product of het uitvoeren van Werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op hem en zijn werknemers van toepassing is of die ten aanzien van de veiligheid geldt

26.2     Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de Dienst, het Product of het Werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

26.3     Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

26.4     Opdrachtnemer verschaft des gevraagd en onverwijld aan Madurodam toegang tot de in lid 2 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Madurodam dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de Dienst, het Product of het Werk.

26.5     Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de Dienst, het Product of het Werk.

Artikel 27 Naleving wetgeving en integriteit

  1.  Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Een cadeau of gift met een (vermoedelijke) waarde boven € 50,- incl. BTW valt onder deze bepalingen. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Opdrachtnemer dient te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de regels ter voorkoming van oneerlijke mededinging, corruptie, onveiligheid en milieuschade en regels met betrekking tot exportbeperkingen.
    
  2. Opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde vergunningen.
    
  3. Indien blijkt dat een lid van het Personeel van Madurodam een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij Opdrachtnemer of ten tijde van de onderhandelingen over de totstandkoming van de Overeenkomst heeft vervuld, zonder dat Madurodam daarover vóór het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, kan Madurodam de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 28 Nietige en vernietigde bepalingen

Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

Artikel 29 Vervolgopdracht

Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht.

Artikel 30 Melding in publicaties of reclame-uitingen

Voor alle marketing uitingen waar Madurodam tekstueel of visueel in voorkomt wordt vooraf contact gezocht met Madurodam voor goedkeuring. Onder marketing uitingen worden verstaan uitingen op websites, social media, publicaties, nieuwsbrieven en in andere gelijksoortige marketingmiddelen.

Artikel 31 Voortdurende bepalingen

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval de bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, geschillen en toepasselijk recht.

Artikel 32 Toepasselijk recht

32.1     Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Madurodam gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

32.2     Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door Opdrachtnemer gedane offertes, deze Inkoopvoorwaarden en de met Madurodam gesloten overeenkomsten alsmede alle vorderingen wegens wanbetaling, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 33 Taal
Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

 

Madurodam B.V., november 2023