arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Dagje Den Haag tussen de bloemen

Algemene inkoopvoorwaarden Madurodam

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden
te Den Haag onder nummer 27154032

Download algemene inkoopvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Op alle inkoopovereenkomsten gesloten met Madurodam B.V. (hierna te noemen: Madurodam) zijn onderstaande algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  1.2 Alle leveringen aan Madurodam worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van niet-acceptatie van deze algemene voorwaarden.
  1.3 Uitsluitend Madurodam kan zich op de vervulling van alle in deze algemene voorwaarden omschreven ontbindende voorwaarden beroepen. De ontbinding werkt terug tot het tijdstip waarop de overeenkomst met Madurodam is gesloten, doch in ieder geval tot het eerst mogelijke tijdstip, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en/of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
  1.4 Deze inkoopvoorwaarden zijn niet alleen van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot de koop van zaken, doch ook op overeenkomsten tot het verrichten van diensten en/of aanneming van werk, dan wel combinaties van deze overeenkomsten, waarbij Madurodam opdrachtgever is. In voorkomende gevallen dient in plaats van levering van zaken tevens voor zo veel nodig de verlening van diensten of het verrichten van werkzaamheden te worden gelezen.
   
 2. Inkoopovereenkomsten met Madurodam
  2.1 Een inkoopovereenkomst met Madurodam komt uitsluitend schriftelijk tot stand door (mede-) ondertekening van de overeenkomst door een daartoe gemachtigd of daartoe aangewezen bevoegde werknemer van Madurodam. Madurodam kan aan de opdrachtnemer het gebruik van bepaalde formulieren voorschrijven. Deze schriftelijke overeenkomst strekt in rechte tussen Madurodam en de opdrachtnemer tot bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst. Aanvullingen en/of wijzigingen binden Madurodam slechts indien zij wederom schriftelijk tussen Madurodam en de opdrachtnemer zijn vastgelegd.
  2.2 Overdracht van verplichtingen: Opdrachtnemer kan (een gedeelte) van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Madurodam overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
  2.3 In geval van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de overeenkomst van opdrachtnemer is deze, indien relevant, verplicht aan Madurodam te melden welke zekerheden zijn gesteld voor onder andere maar niet beperkt tot de afdracht van btw, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.
   
 3. Levering / vertraging
  3.1 Naast alle andere eisen die in de wet en de overeenkomst tussen partijen aan de levering van goederen stellen, geschiedt levering van goederen franco en vrij en onbezwaard, dus bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – vrij van eigendomsvoorbehoud, vrij van beslagen, vrij van zakelijke rechten, vrij van lasten, en beperkingen die voortvloeien uit intellectuele eigendomsrechten, alles behoudens die gevallen waarin Madurodam dergelijke beperkingen schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard.
  3.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen reizen zaken voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
  3.3 Verzekering: Opdrachtnemer is verplicht het risico van aansprakelijkheden en de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheden deugdelijk te verzekeren.
  De aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer dient in elk geval ook zijn aansprakelijkheid jegens uiteindelijke gebruikers van de door opdrachtnemer afgeleverde zaken/het werk te omvatten.
  3.4 Plaats van levering is steeds Madurodam, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levering wordt schriftelijk aan Madurodam medegedeeld onder vermelding van de aard en omvang van het geleverde en is voltooid zodra Madurodam dat schriftelijk aan de opdrachtnemer heeft bevestigd.
  3.5 Opdrachtnemer zal Madurodam direct informeren met betrekking tot enige vertraging in de uitvoering van de opdracht, waarbij de omstandigheden die de vertraging veroorzaken, dienen te worden vermeld. Een dergelijke mededeling ontheft opdrachtnemer niet van zijn verplichting tot nakoming van de leveringstijd. Opdrachtnemer zal bij overschrijding hiervan van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
  3.6 Overschrijding van de overeengekomen termijnen geeft Madurodam het recht de met de opdrachtnemer overeengekomen prijs te verlagen met 1% van het factuurbedrag (met een minimum van € 25,--) per dag dat de overschrijding voortduurt, met een maximum van 10% van het voornoemde bedrag. Deze boete is verschuldigd onverminderd de aanspraak van Madurodam op nakoming, ontbinding van de overeenkomst en/of op volledige schadevergoeding, voor zover het totaalbedrag van de schade het bedrag van de verbeurde boeten te boven gaat.
  3.7 Alle aan Madurodam geoffreerde termijnen alsmede de in de met Madurodam gesloten overeenkomsten opgenomen termijnen zijn fatale termijnen, zodat de opdrachtnemer na het verstrijken van deze termijn van rechtswege in verzuim is en de wettelijke rente gaat lopen. Iedere termijnoverschrijding geeft Madurodam het recht te verklaren dat de overeenkomst is ontbonden en de verbintenis om te zetten in een verplichting tot schadevergoeding. Omzetting leidt tot de verplichting van de opdrachtnemer om Madurodam volledig schadeloos te stellen.
  3.8 Bij eventuele ontbinding van de overeenkomst is de opdrachtnemer verplicht de door Madurodam betaalde koopsom onmiddellijk aan Madurodam terug te betalen en, behalve de vertragingsrente, alle verdere schade aan Madurodam te vergoeden, met name, maar niet uitsluitend, de kosten samenhangend met een dekkingskoop en winstderving.
  3.9 In geval van ontbinding van de overeenkomst zoals in de artikelen 3.7 en 3.8 omschreven zal Madurodam de reeds aan haar geleverde zaken terugleveren voor rekening en risico van de opdrachtnemer, tenzij Madurodam de zaken wenst te behouden en dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maakt.
  3.10 Bovendien is Madurodam in het geval als genoemd in artikel 3.9 gerechtigd de reeds geleverde zaken terug te houden, totdat de opdrachtnemer, het reeds door Madurodam betaalde deel van de koopsom aan Madurodam heeft gerestitueerd en/of de verschuldigde boeten en/of het bedrag van de schadevergoeding volledig aan Madurodam is voldaan.
  3.11 De opdrachtnemer zal op verzoek van Madurodam de verzending van de zaken c.q. het leveren van diensten tijdelijk opschorten en deze op eerste verzoek van Madurodam weer hervatten, zonder een beroep op ontbinding en/of op schadevergoeding te doen.
  3.12 Madurodam accepteert in geen geval levering onder rembours.
   
 4. Prijzen
  4.1 De met Madurodam overeengekomen koopprijs omvat, maar niet uitsluitend, de prijs van de zaken, verpakking en transport, bediening en gebruiksvoorschriften, reserve-onderdelen, service- en garantiekosten inclusief voorrijkosten en indien noodzakelijk kosten van montage en instructie.
  4.2 Madurodam is bevoegd op de door haar verschuldigde koopsom in mindering te brengen alle door Madurodam gemaakte en te maken kosten in verband met de juiste uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, een en ander ter beoordeling van Madurodam. Met name, maar niet uitsluitend, is Madurodam bevoegd in mindering te brengen eventuele kosten van rechtsbijstand, extra behandelingskosten, eventuele boeten en/of algemene kosten, zulks met een minimum van € 50,-.
  4.3 Alle aan Madurodam geoffreerde en/of met Madurodam overeengekomen prijzen gelden als vaste prijzen gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Meerprijzen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Madurodam in rekening worden gebracht.
  4.4 Opdrachtnemer is in geen geval bevoegd administratiekosten in rekening te brengen bij Madurodam.
   
 5. Betaling
  5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal de opdrachtnemer Madurodam niet eerder factureren dan nadat de zaken zijn geleverd, de diensten zijn verleend, en/of de werkzaamheden zijn uitgevoerd; een en ander naar genoegen van Madurodam.
  5.2 De overeengekomen prijs zal door Madurodam worden voldaan binnen 30 dagen na levering van de zaken, verlening van de diensten en/of de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks met inachtneming van het hiervoor onder 5.1 bepaalde.
  5.3 Voor elke geplaatste order ontvangt Madurodam van de opdrachtnemer een afzonderlijke en gespecificeerde factuur waarop verleende kortingen uitdrukkelijk moeten zijn aangebracht.
  5.4 Madurodam is bevoegd van de opdrachtnemer te verlangen dat ten behoeve van Madurodam zekerheid wordt gesteld voor de eventuele algehele of gedeeltelijk terugbetaling van de koopsom indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. In dat geval is Madurodam tevens bevoegd de betaling van het door haar aan de opdrachtnemer verschuldigde op te schorten, totdat naar genoegen van Madurodam zekerheid is gesteld.
  5.5 Madurodam is, zonder rechtelijke tussenkomst, gerechtigd tot schuldvergelijking en/of opschorting van betaling van enig bedrag, ingeval zij dan wel de met haar gelieerde ondernemingen, op grond van welke titel dan ook, een vordering hebben dan wel zullen verkrijgen op opdrachtnemer.
  5.6 Betaling door Madurodam houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
  5.7 Facturen voorzien van kredietbeperking worden door Madurodam niet voor betaling geaccepteerd, en worden aan de opdrachtnemer geretourneerd.
   
 6. Industriële / intellectuele / economische eigendom
  6.1 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt in deze voorwaarden verstaan, alle aanspraken, in binnen- en/of buitenland, op: octrooien, auteursrechten, tekeningen, sier- en gebruiksmodellen, handelsnamen, merken, alsmede “know-how” al dan niet ter zake van geheime kennis, op technische werkwijzen en producten –ongeacht of deze kennis octrooibaar zou zijn- en de onder genoemde intellectuele eigendomsrechten, opgebouwde “goodwill”.
  6.2 Alle intellectuele eigendomsrechten, verband houdende met de prestatie, worden eigendom van Madurodam en zijn aan haar geleverd op het moment waarop de scheppende arbeid waarneembaar voor Madurodam werd verricht. Voor zover voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt opdrachtnemer Madurodam reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens opdrachtgever te ondertekenen onverminderd de verplichting van opdrachtnemer om op eerste verzoek van Madurodam aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Madurodam hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen in-of overschrijven.
  6.3 De opdrachtnemer vrijwaart Madurodam voor alle aanspraken van derden op aan Madurodam geleverde zaken, met name, maar niet uitsluitend, goederenrechtelijke aanspraken zoals aanspraken uit industriële / intellectuele / economische eigendom, eigendomsvoorbehoud of andere zekerheden.
  6.4 De opdrachtnemer is verplicht Madurodam de volle en onbezwaarde eigendom van de zaken te leveren.
  6.5 De opdrachtnemer zal Madurodam en haar afnemers volledig vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op hun toekomende octrooien, auteursrechten en alle andere rechten ter zake van intellectuele, economische of industriële eigendom.
  6.6 Indien en voor zover de opdrachtnemer bij schriftelijke overeenkomst aanspraken voortvloeiend uit enig octrooi en/of enige octrooilicentie heeft voorbehouden, is Madurodam te allen tijden bevoegd tot gebruik en reparatie van geleverde zaken, zonder dat haar enige inbreuk op het octrooi of de licentie kan worden verweten.
   
 7. Wettelijke vereisten
  7.1 De opdrachtnemer staat er jegens Madurodam voor in dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke bij of krachtens een wettelijke regeling gestelde eisen en/of voorschriften, zoals die van kracht zijn op het tijdstip van levering.
  7.2 De onder 7.1 aan Madurodam verstrekte garantie is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de door de opdrachtnemer geleverde zaken.
  7.3 Alle belastingen, importheffingen en/of overige heffingen en alle andere van overheidswege gestelde eisen en/of voorschriften en/of richtlijnen zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en/of het tegendeel uit bepalingen van dwingend recht voortvloeit.
   
 8. Eigendommen van Madurodam / geheimhouding
  8.1 Alle modellen, platen, films, tekeningen, foto´s, stempels en/of andere beeld-, geluids- en informatiedragers en/of andere hulpmiddelen door Madurodam ter beschikking van de opdrachtnemer gesteld, blijven eigendom van Madurodam dan wel blijft Madurodam rechthebbende. Door de opdrachtnemer voor en op aanwijzing van Madurodam gemaakte of aangeschafte modellen, platen, films, tekeningen, foto´s, stempels en/of andere beeld-, geluids- en informatiedragers en/of andere hulpmiddelen worden eigendom van Madurodam, of zullen op eerste verzoek van Madurodam in eigendom worden overgedragen aan Madurodam op de voor genoemde goederen geëigende wijze.
  8.2 De opdrachtnemer zal dergelijke hulpmiddelen in goede staat houden, tegen brand en diefstal verzekeren en verzekerd houden zo lang deze onder zijn toezicht zijn.
  8.3 De opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen op eerste aanvraag in goede staat aan Madurodam ter beschikking stellen, zonder enig recht op terughouding geldend te kunnen maken.
  8.4 Indien de opdrachtnemer de hulpmiddelen niet volledig of beschadigd aan Madurodam teruggeeft, hetzij ten tijde van het overeengekomen leveringstijdstip, hetzij op het in artikel 8.3 bedoelde tijdstip, is de opdrachtnemer jegens Madurodam een schadevergoeding verschuldigd. Madurodam is bevoegd deze schadevergoeding in mindering te brengen op de door haar te betalen som.
  8.5 Het is de opdrachtnemer niet toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan het ter aflevering gereed maken van deze zaken, bestemd voor Madurodam. Het is hem evenmin toegestaan deze hulpmiddelen ter beschikking van derden te stellen. De opdrachtnemer is jegens Madurodam verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle door Madurodam ter beschikking gestelde hulpmiddelen en/of door Madurodam in het kader van de overeenkomst met de opdrachtnemer verschafte gegevens en/of inlichtingen, zulks in de ruimste zin van het woord.
  8.6 Overigens is de opdrachtnemer tot geheimhouding verplicht aangaande alle met Madurodam aangegane transacties indien en voor zover daarover geen nadere overeenkomst is gesloten. Deze geheimhoudingsverplichting blijft van kracht, ook na de looptijd van de oorspronkelijke overeenkomst met de opdrachtnemer.
  8.7 In geval van schending van geheimhouding als genoemd in 8.6, verbeurt de opdrachtnemer een boete van € 10.000 per gebeurtenis, welke boete direct opeisbaar is en zal zonder nadere aankondiging worden verrekend met eventuele vorderingen – uit welke hoofde dan ook – die de opdrachtnemer op de Madurodam heeft. Madurodam behoudt het recht volledige schadevergoeding te vorderen bij de opdrachtnemer.
   
 9. Publiciteit
  9.1 Opdrachtnemer is niet gerechtigd om in brochures, advertenties of anderszins, kranten, procedures en brieven etc., zonder schriftelijke toestemming van Madurodam, op enigerlei wijze aan het bestaan van de opdracht te refereren.
  9.2 Schending door opdrachtnemer van art. 9.1 geeft Madurodam het recht om een boete in rekening te brengen van € 10.000, onverminderd het recht van Madurodam tot vergoeding van alle kosten en schade als gevolg van deze schending.
   
 10. Kwaliteit / specificaties
  10.1 Madurodam zal de zaken waarvan een controle op de goede werking wenselijk of noodzakelijk is naar het oordeel van Madurodam binnen vier weken na de ingebruikstelling of de levering controleren of doen controleren. Wanneer dit door Madurodam noodzakelijk wordt geacht zal Madurodam de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen bij deze controle aanwezig te zijn.
  10.2 Indien bij de controle gebreken blijken is de opdrachtnemer jegens Madurodam gehouden deze binnen twee weken na schriftelijke opgave door Madurodam kosteloos te herstellen, of zoveel eerder als mogelijk is.
  10.3 Indien herstel van de gebreken niet mogelijk is of, gelet op de daaraan te besteden tijd en kosten niet verantwoord is (een en ander ter beoordeling van Madurodam), is Madurodam bevoegd de zaken af te keuren. Madurodam zal de opdrachtnemer met betrekking tot de afkeuring schriftelijk mededeling doen.
  10.4 Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op zaken die niet gecontroleerd behoeven te worden, doch waarvan bij aflevering blijkt dat deze geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met de bepalingen en specificaties van de order.
  10.5 Madurodam stelt de opdrachtnemer schriftelijk in kennis van de afkeuring. Madurodam is in dat geval bevoegd de koopovereenkomst -geheel of gedeeltelijk- zonder ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
  10.6 Het bepaalde in de artikelen 3.8 tot en met 3.10 is bij een beroep van Madurodam op de ontbinding van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst onverminderd van toepassing.
  10.7 Met inachtneming van hetgeen in de order en de daarbij behorende technische specificatie is bepaald dienen de te leveren zaken:
  a) met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de order is vermeld;
  b) van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van degelijke uitvoering te zijn;
  c) in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen die door Madurodam en/of door de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
  d) de prestaties –capaciteit, rendement, snelheid en afwerking- te leveren zoals in de order omschreven of –indien niet uitdrukkelijk is aangegeven- anderszins te doen gebruikelijk is;
  e) geheel geschikt te zijn voor het aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakte doel.
  10.8 Indien de opdrachtnemer in strijd handelt met het bepaalde in artikel 10.7 is Madurodam gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtnemer te retourneren of te doen opslaan en haar betalingsverplichting op te schorten. Het bepaalde in artikel 3.8 tot en met 3.10 is van overeenkomstige toepassing.
  10.9 Madurodam is in het geval als genoemd in artikel 10.8 ook bevoegd de koopovereenkomst –geheel of deels- zonder ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren. Het bepaalde in artikel 3.8 tot en met 3.10 is onverminderd van toepassing.
  10.10 De zaken moeten behoorlijk zijn verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede in goede staat bereiken. De opdrachtnemer zal zich ten genoegen van Madurodam voldoende verzekeren tegen alle risico´s gedurende het transport.
  10.11 Wanneer de opdrachtnemer voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of ter beschikking heeft doen stellen, zal Madurodam –tenzij het om een eenmalige verpakking gaat- op verzoek en voor rekening en risico van de opdrachtnemer deze emballage terugzenden naar het door de opdrachtnemer op te geven adres.
  10.12 Indien de zaken gereed zijn voor verzending, doch Madurodam –om welke reden dan ook- niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal de opdrachtnemer op verzoek van Madurodam de zaken voor zijn rekening bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit van de zaken te voorkomen, totdat deze bij Madurodam zijn bezorgd. De opdrachtnemer zal deze zaken op eerste verzoek aan Madurodam binnen een nader overeengekomen termijn alsnog leveren.
   
 11. Garanties
  11.1 Tenzij met de opdrachtnemer uitdrukkelijk in de overeenkomst anders is overeengekomen, verleent de opdrachtnemer, op onderdelen, arbeidsloon en leveringskosten voor de geleverde zaken een garantie voor de duur van één jaar, zulks te rekenen vanaf het tijdstip van aflevering bij Madurodam en/of het tijdstip van ingebruikneming, in ieder geval te rekenen vanaf het laatst mogelijke tijdstip.
  11.2 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere: kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
  11.3 De opdrachtnemer garandeert aan Madurodam een tijdige nakoming van al haar verplichtingen voortvloeiende uit de Wet op de Loonbelasting en uit Sociale Verzekeringswetten ten aanzien van de werknemers die door opdrachtnemer of door een door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te werk gesteld zijn of zullen worden. Opdrachtnemer vrijwaart Madurodam voor ieder vordering inclusief opgelegde boetes en rentes die een uitvoeringsinstantie en/of de fiscus op Madurodam op grond van inleners en/of ketenaansprakelijkheid heeft of meent te hebben.
  11.4 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade aan en door de zaken optredende tijdens de garantieperiode, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van (medewerkers van) Madurodam. De opdrachtnemer vrijwaart Madurodam ter zake van schadeclaims of andere claims van derden, met name –maar niet uitsluitend- bezoekers van Madurodam.
  11.5 Ter voldoening aan zijn garantieverplichting zal de opdrachtnemer de zaken of de gebrekkige onderdelen daarvan binnen een zo kort mogelijke termijn kosteloos herstellen of door nieuwe vervangen.
  11.6 De productaansprakelijkheid berust bij de opdrachtnemer, die zich daarvoor naar behoren zal verzekeren. De opdrachtnemer vrijwaart Madurodam voor alle aansprakelijkheid van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met productaansprakelijkheid.
  11.7 Madurodam heeft het recht zelf reparaties te verrichten aan de door de opdrachtnemer geleverde zaken zonder dat de opdrachtnemer zich daardoor ontslagen kan achten van de door hem ter zake na te komen garantieverplichtingen. Gedurende de garantieperiode heeft Madurodam het recht de kosten, gemoeid met een door Madurodam zelf verrichte reparatie, aan de opdrachtnemer door te berekenen en/of in mindering te brengen op hetgeen Madurodam nog aan de opdrachtnemer verschuldigd is.
  11.8 Indien de opdrachtnemer in strijd handelt met zijn garantieverplichtingen jegens Madurodam zal sprake zijn van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer die Madurodam het recht geeft om zonder ingebrekestelling de koopovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring, te ontbinden. Het bepaalde in de artikelen 3.8 tot en met 3.10 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
  11.9 Overmacht: In geval van Overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van beide parijen onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de Overmacht, zonder dat partijen over weer tot vergoeding van schade zijn gehouden.
   
 12. Algehele of gedeeltelijke ontbinding
  12.1 In de navolgende gevallen heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk - zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist – door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding:
  a. indien een of meerdere bepaling(en) van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt of worden nageleefd;
  b. indien opdrachtnemer een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
  c. indien opdrachtnemer failliet wordt verklaard;
  d. indien opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
  e. indien op de zaken of een gedeelte van de zaken van opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
  f. indien beëindiging in onvoltooide staat plaatsvindt van het aan opdrachtgever opgedragen werk.
  12.2 Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding heeft opdrachtgever, onverminderd zijn recht op schadevergoeding het recht:
  a. de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken zaken en/of het reeds uitgevoerde werk voor rekening van opdrachtnemer naar hem terug te sturen respectievelijk af te breken en de voor deze respectievelijk dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen;
  b. na schriftelijke kennisgeving de overeenkomst zelf of door derden te doen voltooien voor rekening en risico van opdrachtnemer.
  12.3 De vorderingen die opdrachtgever tengevolge van de ontbinding van de overeenkomst op opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schaden en kosten, zijn terstond geheel opeisbaar.
   
 13. Algemeen / diversen
  13.1 Op de met Madurodam gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Partijen kiezen ter zake woonplaats ten kantore van Madurodam en/of ten kantore van de door Madurodam aangewezen juridisch raadsman van Madurodam. De rechter in de woonplaats van Madurodam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen, voortvloeiende uit en/of verband houdende met overeenkomsten, aanbiedingen, leveringen, aanneming van werk met Madurodam kennis te nemen.
  13.2 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden kan de opdrachtnemer geen beroep doen op nietigheid en/of vernietiging van de gehele met Madurodam gesloten overeenkomst(en) en/of van deze algemene voorwaarden in zijn geheel.
  13.3 Indien een beding uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd is Madurodam gerechtigd eenzijdig een nieuw beding op te nemen.

Madurodam B.V. Den Haag, mei 2018