arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Mad Day: een te gekke dag voor kinderen

Stichtingen van Madurodam

Stichting Madurodam Vermogensfonds en Stichting Madurodam Kinderfonds zetten zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Op deze pagina vind je statutaire informatie over deze stichtingen.

Stichting Madurodam Vermogensfonds

Stichting Madurodam Vermogensfonds keert jaarlijks gelden uit aan Stichting Madurodam Kinderfonds. Stichting Madurodam Kinderfonds gebruikt dit voor giften ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. 

Stichting Madurodam Vermogensfonds
George Maduroplein 1
2584 RZ Den Haag
KvK-nummer: 41152797
RSIN: 8038.08.628

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het doen van geldelijke uitkeringen met een ideële of sociale strekking aan instellingen die de leniging van noden van deze aard beogen, De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur
Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Het bestuur is onbezoldigd.

 • De heer O.A.W.J. van den Heuvel, voorzitter
 • De heer E. van Hiele, bestuurslid
 • De heer L. van der Kroft, bestuurslid

Hoofdlijnen beleidsplan

 • Stichting Madurodam Vermogensfonds keert jaarlijks gelden uit aan Stichting Madurodam Kinderfonds. Stichting Madurodam Kinderfonds gebruikt dit voor giften aan diverse goede doelen.
 • De activa van Stichting Madurodam Vermogensfonds bestaan voornamelijk uit beleggingen. Daarnaast bezit Stichting Madurodam Vermogensfonds het economische eigendom van het recht van erfpacht van de grond waarop de miniatuurstad wordt geëxploiteerd.
 • Stichting Madurodam Vermogensfonds heeft geen winstdoelstelling en heeft geen onbestemde reserves. De stichting verricht geen activiteiten ter verwerving van gelden.
 • Het vermogen is deels belegd in een beleggingsportefeuille en deels in onroerende zaken nagenoeg uitsluitend bestemd voor de uitvoering van de statutaire doelstelling.
 • Het financieel beheer is erop gericht om het stamvermogen in stand te houden en zo mogelijke inflatoire invloeden hierop tegen te gaan.
 • Gezien het lange termijn karakter van de verplichtingen heeft het bestuur de volgende strategische allocatie (excl. het eigendom van George Maduroplein 1) afgesproken: 40% risicomijdende beleggingen en 60% risicodragende beleggingen.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie het jaarverslag 2018.

Stichting Madurodam Kinderfonds

Stichting Madurodam Kinderfonds, onderdeel van de Madurodam-groep, werd 31 maart 1995 opgericht.

Madurodam Kinderfonds
George Maduroplein 1
2584 RZ Den Haag
KvK-nummer: 41159113
RSIN: 8039.40.300

Doelstelling
Madurodam Kinderfonds heeft tot doel het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen; alsmede het zelf initiëren en uitvoeren van activiteiten waarbij zij ontmoetingen tussen kinderen en/of jongeren onderling en met andere stimuleert en die bijdragen aan de hiervoor genoemde belangen; beide in het bijzonder ten bate van kinderen en jongeren.’ 

Bestuur
Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Het bestuur is onbezoldigd.

 • De heer H.J.M. Bartels, voorzitter
 • Mevrouw E.E. Maatman-Fleuren, secretaris 
 • Mevrouw C. Janssen van Raay, bestuurslid 

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie het beleidsplan, het jaarverslag Madurodam Kinderfonds 2018 en het jaarverslag college van B&W 2018/2019.