arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder

Algemene voorwaarden Madurodam events

Download algemene voorwaarden

 1. Algemene bepalingen,  toepasselijkheid, en de parkregels
  1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten van Madurodam B.V., hierna ook te noemen: “Opdrachtnemer” met betrekking tot Evenementen van derden in Madurodam, hierna ook te noemen: “Opdrachtgever”. Onder “Evenement” wordt verstaan: “een feestelijke en/of zakelijke activiteit van een derde, waaronder de huur van een of meer zalen, die plaatsvindt in Madurodam. Onder “Bezoeker” wordt verstaan de persoon die op uitnodiging van Opdrachtgever de locatie van Madurodam bezoekt.
  1.2    Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De geldende versie staat op de website van Madurodam (www.madurodam.nl).
  1.3    Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet. Madurodam wijst deze van de hand.
  1.4    Op de overeenkomst met Opdrachtgever zijn tevens de regels voor Bezoekers van Madurodam, de zogenaamde “Parkregels” van toepassing. Deze regels zijn te raadplegen op de website van Madurodam. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen deze algemene voorwaarden en de Parkregels, dan geldt hetgeen is opgenomen in de Parkregels.
   
 2. Opties
  2.1 Voordat Opdrachtgever een offerte aanvraagt of voordat het offertetraject is afgerond, kan Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever aan haar een optie op zaalruimte verstrekken.
  2.2 Enkel schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) afgegeven opties binden Opdrachtnemer. Opties zijn geldig voor een duur van veertien dagen vanaf de datum van afgifte van de optie, tenzij Opdrachtnemer een andere datum vermeld. Indien de optietermijn langer is dan de termijn voor aanvaarding van de offerte/aanbieding, dan geldt de optietermijn voor de (resterende) duur van de offerte. Wanneer Opdrachtgever de optietermijn laat verlopen (lees: gedurende de optietermijn geen overeenkomst tot stand komt) maar na verloop van de optietermijn een nieuwe optie wenst of de bestaande optie wenst te verlengen, dan is Opdrachtnemer altijd gerechtigd zich op het standpunt te stellen dat de optie is komen te vervallen en geen nieuwe optie hoeft te worden aangeboden of de verlopen optie niet hoeft te worden verlengd.
  2.3 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever is gerechtigd aan de ander te kennen te geven de optie tussentijds te willen beëindigen, hetgeen enkel schriftelijk (waaronder per e-mail) kan geschieden.
  2.4 Indien Opdrachtnemer de optie tussentijds wenst te beëindigen, is zij gehouden Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen en Opdrachtgever de gelegenheid te geven om binnen 24 uur (gerekend in werkdagen) na de kennisgeving alsnog van de opties gebruik te maken. Indien Opdrachtgever gebruik wil maken van de optie, dan dient er binnen 24 uur een overeenkomst tot stand te komen.   
  2.5 Partijen zijn zich ervan bewust dat het door Opdrachtgever te organiseren evenement passend dient te zijn bij de reputatie, uitstraling en overige evenementen van de locatie van Opdrachtnemer en geen overlast mogen veroorzaken bij overige huurder/gebruikers van het gebouw en omwonenden.
   
 3. Aanbiedingen / offerte
  3.1 Alle door of namens Opdrachtnemer gedane aanbiedingen/offertes zijn veertien dagen geldig vanaf de offertedatum, tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders overeengekomen en/of tenzij Opdrachtgever de aanbieding/offerte binnen die termijn schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) afwijst.
  3.2 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als in haar schriftelijke aanbieding/offerte ten minste vermeld staat:
  - welke ruimte(n) gedurende welke periode tegen welke prijs gehuurd zijn;
  - ten behoeve van welk soort project de ruimte(n) gehuurd zijn;
  - de indicatie van het aantal personen dat verwacht wordt aanwezig zullen zijn;
  en de aanbieding/offerte tijdig voor akkoord is getekend door Opdrachtnemer als Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever per e-mail voor akkoord is verklaard, en tijdig door Opdrachtgever is ontvangen. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij Opdrachtgever.
  3.3 Alle informatie in de gedane aanbiedingen/offertes zijn onder voorbehoud van typefouten.
  3.4 Overige wensen vanuit Opdrachtgever, die niet in de gedane aanbiedingen/offertes vermeld staan, kunnen impact hebben op de hoogte van de aanbiedingen/offertes.
   
 4. Verplichtingen Opdrachtgever voor veiligheid en informatie
  4.1 Tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen voor artiesten, door haar ingeschakelde derden, gasten en bezoekers. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
  4.2 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoort te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
  4.3 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien zij niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 4.1 en/of 4.2 in deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer daardoor (i) de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden, waartoe Opdrachtnemer in dat geval gerechtigd is en/of (ii) Opdrachtnemer Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en Opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.
  4.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van (intellectuele eigendoms) rechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Buma/Stemrarechten).
  4.5 Tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen.
  4.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers, gasten, door haar ingeschakelde derden, etc. tijdens de opdracht (waaronder doch niet beperkt tot het evenement).
   
 5. Gehuurde
  5.1 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om vóór het aangaan van de overeenkomst na te gaan of het gehuurde geschikt is voor het beoogde evenement.
  5.2 Tot het gehuurde behoren uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten. Tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders overeengekomen, behoren centrale entrees, gangen, trappen, toiletten, cafés, restaurants, de buitenterreinen en garages/parkeerplaatsen niet tot het gehuurde. De opdrachtnemer is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan overeengekomen.
  5.3 Het is huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer:
  a) het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de overeenkomst;
  b) het gehuurde (geheel of gedeeltelijk) onder te verhuren of in gebruik aan derden te verstrekken, met dien verstande dat deze toestemming niet is vereist voor exposanten indien het evenement een beurs of expositie betreft;
  c) indien en voor zover van toepassing, in het gehuurde zaken en diensten te exposeren buiten het in de overeenkomst omschreven expositieprogramma;
  d) het evenement gedurende de looptijd van de overeenkomst een andere naam of een materieel andere invulling te geven, waarbij Opdrachtnemer haar toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden.
  5.4 Opdrachtgever mag bij het gebruik van het gehuurde geen hinder of overlast aan Opdrachtnemer of derden veroorzaken en zal ervoor zorgdragen dat gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc. dit evenmin zullen doen.
  5.5 Opdrachtgever is gehouden de Parkregels van Madurodam ter kennis van de gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc. te brengen en aan hen op te leggen en blijft verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de (deugdelijke) naleving van de huisregels door die partijen.  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade en aanspraken van derden voortvloeiende uit de schending van de huisregels of algemene voorwaarden door de gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc..
  5.6 Madurodam heeft het recht Bezoekers de toegang te ontzeggen die de Parkregels overtreden en/of zich niet aan de geldende verplichtingen (dreigen te) houden waardoor deze Bezoekers de veiligheid en/of openbare orde in gevaar kunnen brengen, als ook Bezoekers boven het maximaal toegestane aantal. In dat geval kan Madurodam de overeenkomst met Opdrachtgever per direct beëindigen zonder dat Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van de voor  de Bezoekers betaalde kosten.
   
 6. Gastenaantal
  6.1.1 Opdrachtgever staat in voor het aantal, de identiteit en hoedanigheid van de Bezoekers. De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals vermeld in de overeenkomst. Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de overeenkomst.
  6.1.2 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer zo snel mogelijk, doch uiterlijk tien dagen voor het evenement, schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van de overeenkomst.
  6.1.3 Indien de wijziging zich voordoet in het offertestadium dan zal Opdrachtnemer zich inzetten de best passende oplossing te vinden. Zodra de opdracht definitief is vastgelegd in een overeenkomst heeft Opdrachtgever getekend voor een minimaal aantal gasten.
  6.2 Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is slechts eenmalig mogelijk tot tien dagen voor aanvang van het evenement tot een maximum van 5% van het overeengekomen gastenaantal. Verrekening zal daar waar van toepassing plaatsvinden tegen overeengekomen voorwaarden. Opdrachtnemer heeft het recht om ingeval van een vermindering hoger dan 5% zijn calculaties aan te passen aan de dan ontstane situatie, waaronder een ander zaal.
  6.3 Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de overeenkomst extra in rekening gebracht. Het door de locatie vastgestelde aantal aanwezige gasten is daarin maatgevend. Teneinde de overeengekomen kwaliteit te kunnen leveren is Opdrachtnemer gerechtigd om bij het bereiken van het door de Opdrachtgever opgegeven aantal gasten de toegang tot het evenement aan additionele gasten te weigeren.
  6.4 Opdrachten worden aangenomen op basis van nacalculatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
   
 7. Uitvoering
  7.1 De inrichting, het gebruik en de ontruiming van het gehuurde dienen te geschieden in overleg met Opdrachtnemer.
  7.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd bij de inrichting, het gebruik en de ontruiming van het gehuurde nadere bindende voorschriften te geven, indien zulks in het belang van de (openbare) orde en veiligheid door brandweer, politie, burgemeester of Opdrachtnemer raadzaam wordt geacht.
  7.3 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zullen geen veranderingen aan het gehuurde en overige ruimte(n) en (buiten)terreinen mogen worden aangebracht.
  7.4 Opdrachtgever aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurperiode bevindt. Bij het einde van de huurperiode geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat bedoelde gebreken (zoals schade) reeds vóór de huurperiode bestonden.
  7.5 Op het in de orderbevestiging vermelde tijdstip van beëindiging van de huurperiode dient Opdrachtgever het gehuurde geheel ontruimd en schoon opgeleverd te hebben in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld, onder ongedaanmaking van iedere verandering die Opdrachtgever daaraan mocht hebben aangebracht. Bij niet tijdige en/of schone oplevering is Opdrachtnemer gerechtigd om een boete aan Opdrachtgever in rekening te brengen ter waarde van de opdrachtsom.
   
 8. Catering
  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders overeengekomen, is de catering binnen het gehuurde uitsluitend voorbehouden aan Opdrachtnemer. Madurodam bepaalt in redelijkheid de aard, hoeveelheid en kwaliteit van de catering en heeft het recht hetgeen is afgesproken anders in te vullen, tenzij dat onbillijk zou zijn.
   
 9. Aansprakelijkheid en schade
  9.1 Voor en tijdens een verhuring dient te allen tijde de Opdrachtgever die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn met het oog op de naleving van hetgeen opgenomen in (a) de overeenkomst, (b) deze algemene voorwaarden en (c) de huisregels.
  9.2 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer vooraf en actief schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) op de hoogte te brengen van eventuele risico’s voor de status van (het pand van) het gehuurde en/of haar goede naam van die door of vanwege het evenement zouden kunnen ontstaan. Daaronder, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het bezoekersprofiel, de aard van het evenement, eventuele dreiging of aantrekking van ongewenst gedrag, politieke of maatschappelijke onrust en mogelijke weigering van benodigde vergunningen in algemene zin, mede op grond van Wet Bibob of eigen vergunningen van de locatie. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het evenement zonder schadeplichtigheid te annuleren indien de informatie- en mededelingsplicht door Opdrachtgever is geschonden. Indien de gegeven informatie niet juist blijkt, heeft Opdrachtnemer het recht om haar verplichtingen te staken/ de overeenkomst te annuleren, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is tot schadevergoeding in welke zin dan ook. Annulering wegens schending van de informatieplicht laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet, evenals het recht van Opdrachtnemer de door haar geleden schade (waaronder winstderving) te verhalen.
  9.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor door derden geleden schade welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde en/of de in gebruik afgestane ruimte(n) en vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden ter zake van schade uit dien hoofde.
  9.4 Opdrachtnemer heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de Opdrachtgever, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door de Opdrachtgever dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
  9.5 Schade aan of verlies van goederen in eigendom bij Opdrachtnemer en/of bij door Opdrachtnemer gecontracteerde leveranciers door Opdrachtgever en/of zijn genodigden/ werknemers/ ingeschakelde derden, etc. veroorzaakt, moeten door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer integraal worden vergoed.
  9.6 Alles wat door of vanwege Opdrachtgever in het gebouwen en/of het gehuurde is gebracht, bevindt zich daar voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van goederen, eigendommen en geldswaarden van Opdrachtgever of van derden (waaronder begrepen het publiek en uitvoerenden) door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn personeel. Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring gegeven goederen in de garderobe. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (als hiervoor bedoeld).
  De inrichting, het gebruik en de oplevering van het gehuurde geschiedt in overleg met Opdrachtnemer en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van Opdrachtnemer.
  9.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  9.8 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
  9.9 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.
  9.10 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
  9.11 Eventuele door Opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  9.12 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de opkomst van het betreffende evenement.
   
 10. Prijzen
  10.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders overeengekomen. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze zoveel mogelijk vooraf bekendmaken. Opdrachtnemer is gerechtigd van overheidswege opgelegde verhogingen in belastingen, accijnzen of sociale lasten aan Opdrachtnemer door te berekenen.
  10.2 Verstrekt Opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
   
 11. Betalingen
  11.1 Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders vermeld in de offerte/ aanbieding/ overeenkomst.
  11.2  Opdrachtgever is verplicht:
  - 75% van de overeengekomen opdrachtsom bij het definitief maken van de reservering en/of het sluiten van de overeenkomst te betalen, tenzij anders overeengekomen;
  - Eventuele meer- of minderkosten worden door Opdrachtnemer aansluitend aan de uitvoering van de overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening van voornoemde aanbetalingen;
  - Voor elk van de betaalmomenten stuurt Opdrachtnemer tijdig een factuur aan Opdrachtgever;
  11.3  De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten en van een specificatie op nacalculatie te factureren diensten alsmede een specificatie van de B.T.W.
  11.4 De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
  11.5 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.    
  11.6 Opdrachtgevers vanuit het buitenland zijn gehouden aan de door de Nederlandse fiscus verstrekte richtlijnen met betrekking tot betaling van B.T.W.
   
 12. Annuleringen  
  12.1 Annulering van de overeenkomst dient enkel schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) te geschieden en vergezeld te gaan van de betreffende overeenkomst.
  12.2 In geval van annulering is de Opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer:
  a) Van 6 tot 4 maanden:         25% van de opdrachtsom van deze offerte
  b) Van 4 tot 3 maanden:         35% van de opdrachtsom van deze offerte
  c) Van 3 tot 2 maanden:         45% van de opdrachtsom van deze offerte
  d) Van 2 tot 1 maand:             50% van de opdrachtsom van deze offerte
  e) Van 30 dagen tot 2 weken: 60% van de opdrachtsom van deze offerte
  f) Van 14 dagen tot 7 dagen:  85% van de opdrachtsom van deze offerte
  g) 7 Dagen of minder:            100% van de opdrachtsom van deze offerte
  De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.
  12.3 Indien op het moment van annulering de schade van Opdrachtnemer hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 12.2 in deze algemene voorwaarden – door (waaronder doch niet beperkt tot) betalingsverplichtingen die in verband met de annulering door Opdrachtgever op Opdrachtnemer (zullen) rusten, zoals verplichtingen jegens bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of andere vorderingen van derden -, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Opdrachtnemer te vergoeden.
  12.4 Als datum van annulering geldt de eerste datum waarop de annulering door Opdrachtnemer is ontvangen.
   
 13. Klachten / reclameren
  Alle klachten en gebreken dienen binnen 24 uur nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) door Opdrachtnemer te zijn ontvangen. Wanneer die termijn niet in acht wordt genomen komen eventuele aanspraken die Opdrachtgever heeft te vervallen.
   
 14. Overmacht
  Omstandigheden welke niet aan Opdrachtnemer te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen en (iii) nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Opdrachtnemer behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden).
   
 15. Geheimhouding
  15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
  15.2 Hetgeen vermeld in artikel 15.1 in deze algemene voorwaarden opgenomen geldt niet voor informatie:
  a) die wordt verstrekt aan haar adviseurs, waarbij die adviseurs tevens aan geheimhouding zijn gebonden;
  b) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
  c) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
  d) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij;
  e) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.    
  f) die openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.
   
 16. Ontbinding van de overeenkomst
  16.1 Opdrachtnemer is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, indien:
  a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b) na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
  c) Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.
  16.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  16.3 Indien Opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Opdrachtgever.
   
 17. Beeldrecht en tekeningen
  17.1 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en alle intellectuele eigendomsrechten dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door Opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven uitsluitend bij Opdrachtnemer berusten.
  17.2 Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden, waarbij verwezen wordt naar artikel 17.1 in deze algemene voorwaarden, terug te vorderen.
   
 18. Persoonsgegevens
  Voor zover in het kader van overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit zorgvuldig en conform de regels die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtnemer verwijst voor informatie hierover naar haar Privacyverklaring die is opgenomen op haar website (www.madurodam.nl). In de Privacyverklaring zijn de rechten van betrokkenen met betrekking tot verwerkingen van persoonsgegevens waarbij Opdrachtnemer optreedt als verantwoordelijke opgenomen.  
   
 19. Toepasselijk recht
  19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  19.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door Opdrachtnemer gedane offertes en de met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.
  19.3 In geval van een vordering of huurkwestie onder de € 25.000,- geldt een keuze voor de rechtbank niet. In dat geval is – behoudens een enkele uitzondering – de rechtbank van de woonplaats van Opdrachtgever bevoegd.
  19.4 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

Madurodam B.V. Den Haag, oktober 2019